การบำบัดน้ำเสียแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการใหญ่ๆดังนี้

 1. การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการกายภาพ (Physical Wastewater Treatment Process)
 2. การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเคมี (Chemical Wastewater Treatment Process)
 3. การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพ (Biological Wastewater Treatment Process)
 4. การบำบัดน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Wastewater Treatment Process)

ก่อนที่จะทำการออกแบบ ก่อสร้าง สั่งซื้อ หรือควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบนั้นๆเสียก่อน เช่น

 • ต้องการบำบัดอะไรในน้ำเสีย
 • ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียต่อหน่วย เช่น ___บาท/m3
 • งบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดฯ
 • การกำจัดมลสารนั้นๆ ต้องแยกบำบัด หรือสามารถบำบัดรวมกันได้กับมลสารตัวอื่น
 • พื้นที่ในการก่อสร้างระบบบำบัดฯ
 • พื้นที่ในการควบคุมระบบบำบัดฯ
 • พื้นที่ในการซ่อมบำรุงระบบบำบัดฯ
 • วิธีการควบคุมระบบบำบัดฯ
 • การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น