งานตรวจสอบประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย และตรวจงานต่างๆ

บริการตรวจสอบ ตรวจเช็คและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงประสิทธิภาพระบบบําบัดมลพิษที่มีอยู่โดยผู้เชี่ยวชาญและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้อง และเชื่อถือได้เพื่อให้ความมั่นใจต่อการควบคุมดูแลและระบบบำบัดมลพิษให้มีประสิทธิภาพและลดข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม