Granular Sludge (ตะกอนแบบเม็ด) UASB

ออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen; DO)

Disinfection Process (กระบวนการฆ่าเชื้อ)

การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion)

Biochemical Oxygen Demand (BOD) ไม่ผ่านมาตรฐาน