งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง

บริการจัดการอบรมการสมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมระบบบำบัดมลพิษ การแก้ไขปัญหา การปลูกจิตสํานึกในการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เพื่อตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าอบรม ตัวอย่างหัวข้อในการจัดอบรมและสัมมนา

– การควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียสําหรับอาคารสูง โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรม

– การควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio gas)

– การปลูกจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กร

– การประมาณค่าใช้จ่ายและต้นทุนการดูแลและบำบัดมลพิษ

– กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

หัวข้อการอบรม: การจัดการน้ำเสียและหน้าที่ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จัดโดย: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 กลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา ตรัง กระบี่ และระนอง

, งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย   , งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย   , งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

หัวข้อการอบรม: โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองตำบลกระทุ่มล้ม ประจำปีงบประมาณ 2560

จัดโดย: เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม

, งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย   , งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย   , งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย

หัวข้อการอบรม: เทคนิคการตรวจสอบ ควบคุม และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

จัดโดย: บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด

, งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย   , งานอบรม สัมมนา และเทรนนิ่ง, Encare Innovation - บริษัทที่ปรึกษาด้านควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย