ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultants)

บริการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดมลพิษให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล สำนักงาน หมู่บ้าน คอนโด และโรงแรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยแนะนำการปรับปรุง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมไปถึงการช่วยสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งช่วยสร้างความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

 • ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
 • ให้คำปรึกษาการลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในการบำบัดมลพิษและการกำจัดของเสีย
 • ให้คำปรึกษาการลงทุนโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและการบริหารงานโครงการ
 • ให้คำปรึกษาการจัดซื้อ จัดจ้าง ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • ให้คำปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง และการตรวจรับงาน
 • ให้คำปรึกษาติดตามกฎหมายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้อง
 • ให้คำปรึกษาวางแผนการตรวจสอบ ซ่อมแซม และการตรวจวัด
 • ให้คำปรึกษาทางเลือกทดแทนหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลดต้นทุน
 • ให้คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาในระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาวิธีแก้ไขปัญหาผลน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ (Pollution Controllers)

     บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ในรูปแบบนิติบุคคล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าข่ายตาม “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม กำหนด คุณสมบัติของผู้ควบคุม ผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545” โดยแนะนำการดูแล

 • ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ กากของเสียอุตสาหกรรม ในรูปแบบนิติบุคคล
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม สก.1 สก.2 สก.3
 • ให้คำปรึกษา การจัดทำ เอกสาร รว. เช่น รว.1 รว.2 รว.3
 • ให้คำปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ การจัดการกากอุตสาหกรรม
 • ให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดอากาศ
 • การจัดทำรายงานการเข้าตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ประจำโรงงาน